บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์

เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งรถจักรยานยนต์มีเครื่องยนต์ 2 ประเภท คือ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ เครื่องยนต์ 4จังหวะ โดยปัจจุบันรถจักรยานยนต์ได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ทันสมัยขึ้น เป็นเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะเกือบทั้งหมด เพื่อเพิ่มสมรรถนะการขับขี่