บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

Paraffinic Oil

น้ำมันพื้นฐานที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมัน ประเภทพาราฟินิกทนต่อความร้อน และทนต่อปฏิกิริย็อกซิเดชั่น มีดัชนีความหนืดสูงเนื้อน้ำมันใส มีสีอ่อนและมีความคงตัวของสีดี จุดวาบไฟสูง และมีอัตราการระเหยต่ำ ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้หล่อลื่นเป็นส่วนผสม


เบอร์ความหนืด 150SN, 500SN, 150BS

ขนาดบรรจุ  : 200 ลิตร, Bulk