บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน


แก๊สโซฮอลล์ 91

เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน โดยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จะมีค่าออกเทน 91 ซึ่งผลิตจากน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วผสมกับ เอทานอล หรือ เอทิแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน 10 % ผ่านมาตรฐานยูโร 4


แก๊สโซฮอลล์ 95

เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วผสมกับเอทานอล หรือ เอทิแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน 10 % เพื่อทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) จึงได้ออกมาเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่มีออกเทน 95