บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย
 
ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของบริษัทได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง ยางรถจักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่ใกล้เคียงกัน (common product) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
บริษัทแบ่งผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มลูกค้าได้ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
  • กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้าง  ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ยางมะตอย น้ำมันดีเซล และน้ำมันทาแบบ

    บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมของ บมจ.ปตท อีกทั้งยังเป็นผู้ค้าส่งน้ำมันหล่อลื่นของบมจ.ปตท. ภายใต้ตราสินค้า น้ำมันหล่อลื่น PTT  นอกจากนี้ บริษัทยังปรับปรุงคุณภาพน้ำมันและแบ่งบรรจุน้ำมันโดยใช้ตราสินค้า อาทิ  Merytire, Ballube, Spirit, Disney, Emerald  เป็นต้น ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง  
     
  • กลุ่มตลาดยานยนต์  กลุ่มตลาดยานยนต์ เป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญต่อบริษัท โดยบริษัทมียอดขายในปี 2557 และ 2558 (ม.ค.- ก.ย.)  มูลค่า 182.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.19 ของยอดขายรวม และ 79.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.24  ของยอดขายรวมตามลำดับ  โดยผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มลูกค้ายานยนต์ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ Maxxis ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ Powering up และผ้าเบรครถจักรยานต์ Stare Breaker เป็นต้น

    บริษัทได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ Maxxis ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จาก บจ. แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)