บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์


 
วิสัยทัศน์ :
 
เป็นหนึ่งในผู้นำด้านสินค้าน้ำมันหล่อลื่นทุกประเภท ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และก้าวสู่ตลาดอาเชียนอย่างยั่งยืน
 
พันธกิจ :

คัดเลือก และคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยงบประมาณที่เหมาะสมและตรงต่อเวลา
 

    
Policy :

-    การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

-    จัดการระบบขนส่งอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

-    ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

-    สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

-    มุ่งนำผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)

-    พัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและมีศักยภาพเหนือคู่แข่งขัน

  

 

 

 

 

  
Core Value :

-     การปรับปรุงและพัฒนา

-     ความเอาใจใส่ในงาน

-     การสื่อสาร

-     การทำงานเป็นทีม

-     ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์