บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ดังนี้
 

ชื่อบริษัท ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ทุนจดทะเบียน (บาท) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  บจ. เอเวอรี่ เอ็ม* 2539 2,000,000   จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
  บจ. เอก อินเทอร์โปรดัค  2541 1,000,000   โรงแบ่งบรรจุและจำหน่ายปลีก-ส่งน้ำมันหล่อลื่น
  บจ. โปรบอย มาเก็ททิง* 2542 3,000,000   จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคาสตรอล
  และจัดจำหน่ายยางมะตอยและน้ำมันเตา
  บจ. ออลคาโปรดักส์* 2545 3,000,000   จำหน่ายส่ง-ปลีก น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์
  ตัวแทนจำหน่ายยางรถมอเตอร์ไซค์
  และแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์และรถยนต์
  บจ. เพาเวอร์ บิลเลี่ยนแนร์ 2553 3,000,000   จำหน่ายส่ง-ปลีก น้ามันหล่อลื่น


หมายเหตุ : * ในปี 2557 บริษัทปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยได้หยุดดำเนินกิจกรรมทางการค้าใน 3 บริษัท ได้แก่ บจ. เอเวอรี่ เอ็ม  บจ.โปรบอย มาเก็ททิง และบจ.ออลคาโปรดักส์ โดยกิจกรรมทั้งหมดของทั้งสามบริษัทจะดำเนินกิจการค้าในนามของ บจ.เกรท โพลีเมอร์ (ปัจจุบัน คือ บมจ. เกรท ดิสทริบิวเทอร์) แทน  ทั้งนี้บริษัทมีแผนชำระบัญชีบริษัททั้ง 3 แห่ง ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2560