บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

   - ปฏิบัติงานด้านสรรหา-ว่าจ้างทั้งระบบ

   - ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ งานด้านสวัสดิการ,ประกันสังคม,ข้อมูลทะเบียนพนักงาน,ประเมินทดลองงาน เป็นต้น

   - ช่วยประสานงานการฝึกอบรม จัดทำเอกสารและติดตามผลการฝึกอบรม

   - ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในด้านต่างๆ

   - จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ:

   - เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี

   - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

   - มีประสบการณ์ด้านสรรหาว่าจ้างหรือฝึกอบรมตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

   - บุคลิกภาพดี อารมณ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย กล้าแสดงออก

   - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

   - หากมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ KPI , Competency จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - มีความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานได้เป็นอย่างดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

   - เข้าพบลูกค้าใหม่และเก่า เพื่อนำเสนอขายสินค้าประจำวัน

   - รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

   - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด

   - รวบรวมข้อมูลการขาย คู่แข่ง ราคา และจัดทำรายงานประจำวัน

  คุณสมบัติ:

   - เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป

   - วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

   - มีประสบการณ์ขายตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

   - หากมีประสบการณ์ขายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม,กลุ่มงานก่อสร้างหรือขนส่งมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี

   - มีความกระตือรือร้น รับมือกับความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง

   - มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว

   - มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดระยอง หรือจังหวัดใกล้เคียง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

   - ควบคุม ดูแลยอดขายสินค้ากลุ่มน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

   - ขยายฐานลูกค้าใหม่  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท

   - แก้ไขปัญหา ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  คุณสมบัติ:

  -  เพศชาย อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

  -  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

  -  มีประสบการณ์ดูแลงานขายร้านค้ากรุงเทพและต่างจังหวัด ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ดูแลทีมงานระดับหัวหน้างานหรือผู้จัดการตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

  - หากมีประสบการณ์ในกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์และยางรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - มีภาวะผู้นำสูง มีทักษะการวิเคราะห์ จัดการข้อมูล  ทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการโน้มน้าวชักจูงใจเป็นอย่างดี

  -  คิดบวก ชอบความท้าทาย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  -  มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

  เงินเดือน :

  ตามตกลง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  - ดูแล จัดการระบบเครือข่ายของบริษัททั้งหมด ได้แก่ ระบบ Server ,Lan , Mail , Application , Database , VMware , Firewall , Spam , Log server และ Anti-virus

  - ดูแลระบบ Internet  และ Media ในการเชื่อมต่อกับภายนอกทั้งหมด

  - ดูและระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆทั้ง Hardware และ Software ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

  - ดูแลรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การสำรองข้อมูลทั้งหมดของบริษัท

  - จัดทำรายงานสรุปต่างๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  - สอนและอบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์

  คุณสมบัติ:

  - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

  - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

  - มีประสบการณ์ด้านระบบเครือข่ายภายในและภายนอกตั้งแต่ 2ปีขึ้นไป

  - มีความเข้าใจในระบบ Server ต่างๆ อาทิ Window server , Linux , VMware , SQLฯลฯ

  เงินเดือน :

  ตามประสบการณ์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

   - ดูแล รับผิดชอบการบริหารเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ อาทิ การจัดหาแหล่งเงินทุน , การลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ          

  - จัดทำ Cash Flow ของบริษัท            

  - ประสานงานกับธนาคาร หรือแหล่งเงินทุนต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย      

  - ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำเอกสารการจ่ายเงิน(PRQ)ของบริษัทและบริษัทในเครือ

  คุณสมบัติ:

  - เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี

  - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี ,การเงิน

  - มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน ไม่น้อยกว่า7ปี

  - มีความรู้ทางบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี

  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด/อ่านเขียน) ได้

  - หากมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทมหาชนมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

   - เข้าพบลูกค้าใหม่และเก่า เพื่อนำเสนอขายสินค้าประจำวัน

   - รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

   - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด

   - รวบรวมข้อมูลการขาย คู่แข่ง ราคา และจัดทำรายงานประจำวัน

  คุณสมบัติ:

   - เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป

   - วุฒิปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

   - มีประสบการณ์ขายตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

   - หากมีประสบการณ์ขายกลุ่มร้านค้า หรือค้าปลีกค้าส่งมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี

   - มีความกระตือรือร้น รับมือกับความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง

   - มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว

   - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ( ภาคอีสานล่าง, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ, ภาคใต้ และภาคกลาง )

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • เข้าพบลูกค้าใหม่และเก่า เพื่อนำเสนอขายสินค้าประจำวัน
  • รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด
  • รวบรวมข้อมูลการขาย คู่แข่ง ราคา และจัดทำรายงานประจำวัน

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ขายตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ขายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม,กลุ่มงานก่อสร้างหรือขนส่งมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
  • มีความกระตือรือร้น รับมือกับความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง
  • มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • เข้าพบลูกค้าใหม่และเก่า เพื่อนำเสนอขายสินค้าประจำวัน
  • รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด
  • รวบรวมข้อมูลการขาย คู่แข่ง ราคา และจัดทำรายงานประจำวัน

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ขายตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ขายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม,กลุ่มงานก่อสร้างหรือขนส่งมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
  • มีความกระตือรือร้น รับมือกับความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง
  • มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานที่สำนักงานขาย ถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการได้