บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

ใบสมัครงาน


คำแนะนำ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนที่สุด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

รูปถ่าย (gif, jpg, png)
เรียกดู…


อัปโหลดไฟล์

**(ppt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, zip, rar, jpg, png, gif)


ไฟล์ 1  
เรียกดู…
ไฟล์ 2  
เรียกดู…
ไฟล์ 3  
เรียกดู…

ประวัติส่วนตัวที่อยู่ปัจจุบันประวัติครอบครัว


ความสัมพันธ์ ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ โทรศัพท์
บิดา
มารดา
ลำดับ ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ โทรศัพท์
1
2
3

ประวัติการศึกษา


ระดับการศึกษา ระยะเวลา ชื่อสถานศึกษา วุฒิ คณะ/สาขา เกรดเฉลี่ย
เริ่ม ถึง
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
อื่นๆ

ประวัติการฝึกอบรม


หลักสูตร สถานที่จัด ระยะเวลา วัน/เดือน/ปี ที่อบรม

ความสามารถทางภาษา


ภาษา พูด อ่าน เขียน
ดี พอใช้ เล็กน้อย ดี พอใช้ เล็กน้อย ดี พอใช้ เล็กน้อย
ภาษาอังกฤษ :
ภาษาจีน :
ภาษาอื่นๆ :

ความสามรถพิเศษ


พิมพ์ดีดไทย(คำ/นาที)
พิมพ์ดีดอังกฤษ(คำ/นาที)
คอมพิวเตอร์
  
การขับขี่
พาหนะที่ใช้ในทำงาน
  
ความสนใจและงานอดิเรก

ประวัติการทำงาน - เรียงลำดับการทำงานเริ่มจากปัจจุบันไปอดีต


บุคคลที่สามารถอ้างอิงเกี่ยวกับตัวท่านที่ไม่ใช่ญาติ


ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน โทรศัพท์

ข้อมูลทั่วไป


1. สุขภาพโดยทั่วไปของท่านในปัจจุบันเป็นอย่างไร?
2. ปัจจุบันท่านเป็นโรคประจำตัว หรือ เจ็บป่วยอยู่หรือไม่?
3. ท่านเคยป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือไม่?
4. ท่านเคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยทำผิดทางอาญาหรือไม่?
5. ท่านมีเพื่อนหรือญาติทำงานที่บริษัทนี้หรือไม่?
6. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานด้วยกรณีใดๆ หรือไม่?
7. ปัจจุบันท่านมีหนี้สินและผ่อนชำระเป็นจำนวนเงินเท่าไร/เดือน?


ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน


  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักฐานต่างๆถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีให้สอบประวัติเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ กรณีที่ ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน และบริษัทฯตรวจสอบว่าข้อความที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความจริงข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาจ้างของข้าพเจ้าทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเงินชดเชยใดๆทั้งสิ้นจากบริษัทฯ