สัมมนาผู้จัดการ ประจำปี 2560

บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดงานสัมมนาผู้จัดการ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป