การฝึกอบรม "การดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก อินเทอร์ โปรดัค จำกัด ร่วมกับ บริษัท Tsfire & Training จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรม "การดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ"  ระหว่าง เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงงาน เอก อินเทอร์โปรดัค วัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักวิธีการอพยพหนีไฟ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสถานประกอบการและใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี