การอบรมหัวข้อ "Online Marketing"

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับ บริษัท สยามเพย์ กรุ๊ป จำกัด จัดการอบรมหัวข้อ Online Marketing ให้กับพนักงานของของบริษัทฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชัยฤกษ์ สอนเจริญ เป็นวิทยากรรับเชิญในการอบรม จุดประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้พนักงานขายเกี่ยวกับเทคนิคการทำการตลาดแบบออนไลน์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ รวมทั้งการแนะนำการใช้ application เพื่อให้พนักงานขายนำความรู้และเทคนิคที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานขายของตนเอง