การอบรมหัวข้อ "ISO9001:2015 Internal Audit"

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:00 น. บริษัท เกรท ดิสริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดฝึกอบรม หัวข้อ "ISO9001:2015 Internal Audit" ณ ห้องประชุม โรงงานของบริษัทฯ จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้บริหาร ผู้จัดการส่วน หัวหน้างาน และตัวแทนพนักงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม รวม 16 คน