การอบรมหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีการอบรมในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)” โดย อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต เพื่ออบรมให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสขึ้นไป โดยมีคณะกรรมการบริษัทให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการปฏิบัติตามระบบและระเบียบการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าประสงค์ในการดำเนินงาน