โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อหลวง

เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ "ปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อหลวง" ณ สำนักปฏิบัติฑรรมพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
โดยผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ร่วมเจริญภาวนา ทำวัตรเย็น เดินจงกลม และรักษาศีลตามแนวพุธศาสนา

เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ "ปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อหลวง" ณ สำนักปฏิบัติฑรรมพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
โดยผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ร่วมเจริญภาวนา ทำวัตรเย็น เดินจงกลม และรักษาศีลตามแนวพุทธศาสนา