บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

Style OptionsClose X
 • ก้าวสู่ตลาดอาเชียนอย่างยั่งยืน

 • เป็นหนึ่งในผู้นำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นทุกประเภท

 • บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

 • การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 • จัดการระบบขนส่งอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 ในชื่อบริษัท ดิพ เทรด จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 128 ล้านบาท และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทจำกัดมหาชน ภายใต้ชื่อ "บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)" และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 170 ล้านบาท บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น, ยางมะตอย, ยางรถจักรยานยนต์, แบตเตอรี่ เป็นต้น
 
ปัจจุบันเป็นบริษัทตัวแทนหลักจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอันดับต้นๆ ของเมืองไทยภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี

 


Group of Product

 
 • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
 
 • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
 
 • น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
 
 • น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
 
 • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
 
 • ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
 
 • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
 
 • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
 
 • น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
 
 • น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์

Service DIFFERENTIATES

การขนส่งที่รวดเร็ว

มีการจัดการระบบการขนส่งที่ดี สามารถบริการได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

มีการพัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและครอบคลุม ให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าและมีศักยภาพเหนือคู่แข่งขัน

สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

ศักยภาพในการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

News

VDO CLIP

Global PARTNERS OF GROUP OF COMPANIES